Enimmäisaika soviteltua päivärahaa maksettaessa

Soviteltu päiväraha kerryttää ansiopäivärahan enimmäisaikaa suhteessa maksettuun määrään. Laskuriin menee aina yksi päivä sen jälkeen, kun soviteltua päivärahaa on maksettu täyden päivärahan suuruinen määrä. Sovitellun päivärahan maksamiselle ei ole enimmäisaikaa.

Esimerkki:

Jos jäsenen täysi päiväraha on 40 euroa päivässä ja soviteltu päiväraha 33,70 euroa päivässä, kertyy enimmäisajan laskuriin päiviä neljän kalenteriviikon hakemuksesta (20 päivää) seuraavasti:

Enimmäisaikalaskuriin kertyy tässä tapauksessa (20 x 33,70): 40,00 = 16,85 eli 17 päivää. Enimmäismaksuaikaa laskettaessa muunnetaan soviteltuna päivärahana maksettu määrä täysiksi ansiopäivärahapäiviksi.

Sovitellun päivärahan maksamisen ajalta työssäoloehto kertyy kuten muunkin työn ajalta. Jokainen vähintään 18 työtuntia sisältävä kalenteriviikko kerryttää 26 viikon työssäoloehtoa ja se otetaan huomioon päivärahan määrittelyssä. Työssäoloehtoon luettava viikko voi koostua joko yhdestä tai useammasta työsuhteesta. Työttömyyskassa on velvollinen seuraamaan jäsenen työssäoloehdon kertymistä myös sovitellun päivärahan maksamisen ajalta.