Ändringar i utkomstskydd för arbetslösa vid årsskiftet

Vid årsskiftet ska träda i kraft stora ändringar i utkomstskydd för arbetslösa.

Nedan är insamlades ändringar som träder i kraft 1.1.2017. Dessutom planerar regeringen ytterligare reformer, t.ex. den s.k. aktiv modell för utkomstskydd för arbetslösa som skall införas i slutet av 2017. I det aktiva modell skull det komma graderingar för utkomstskydd för arbetslösa enligt arbetssökandes aktivitet.

Den maximala varaktigheten av dagpenningsperioden

Nu betalas inkomstrelaterade dagpenningen högst 500 dagar.  Efter lagändring betalas inkomstrelaterad dagpenning högst 400 dagar maximalt.  Dessutom maximala utbetalningen minskas med 100 dagar om personen inte har mer än tre års arbetshistoria. Inkomstrelaterade dagpenningen kan fortsätta att betalas högst 500 dagar om arbetsvillkoret uppfylls när sökande är 58 år. Majoriteten av maximitiden är därför 400 dagar i framtiden. Lagen gäller när maximala varaktigheten börjar fr.o.m. 1.1.2017.

Självrisktiden förlängs

I början av arbetslösheten och arbetsvillkoret som har uppfyllts på nytt, självrisktiden förlängs från fem till sju dagar. En ny längre självrisktid tas när självrisktiden börjar 1.1.2017 eller senare.

Förhöjningsdel

I början av året slopas förhöjd förtjänstdel för 90 dagar som har betalats på grund av 20 års lång arbetshistoria. Förhöjd förtjänstdel på grund av lång arbetshistoria kan beviljas tills 30.6.2017, när arbetet, som basis av förhöjd förtjänstdel betalas, upphörs senast 31.12.2016.

Nivån för förhöjningsdel som betalas av sysselsättningsfrämjande tjänster minskas med cirka 23 %. Förhöjningsdel betalas fr.o.m. 1.1.2017 i enlighet med de nya lägre beloppet.

Rörlighetsunderstöd

Rörlighetsunderstöd är en ny förmån som betalas av arbetslöshetskassan. Man har rätt till detta när arbetsförmånes mottagare tar mot arbetet som fyller villkoret. Det ersätter resor eller flyttnings kostnader i början av arbetsförhållande när pendling tar totalt mer än tre timmar per dag eller i deltidsjobb mer än två timmar. Arbetsförhållande har alltid pågått åtminstone två månader. Rörlighetsunderstöd är lika stor som grunddagpenningen och betalas högst två månader, beroende på hur länge anställningsförhållandet pågås. Arbetslöshetskassa betalar rörlighetsunderstöd för inkomstrelaterad dagpennings mottagare och FPA för mottagare av grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd. Rörlighetsunderstöd ansökas före arbetsförhållandet börjar och detta kan betalas från 1.1.2017 eller på grund av de ansökningar som inkommer efter det.

Arbetslöshetsförmån under kort företagsverksamhet

Företagsverksamheten som huvudsyssla som dröjs högst två veckor kan kassan betala en jämkad dagpenning, som tas hänsyn till effekten av företagens inkomster. Tidigare har kassan kunnat betala jämkad dagpenning endast för företagsverksamhets tid som bisyssla. Däremot företagsverksamhet som huvudsyssla har förhindrat utbetalning av dagpenning. Jämkad dagpenning kan betalas när en kort företagsverksamhet har börjat 1.1.2017 eller senare.

Frivilliga studier

Efter lagändring kostnadsersättning inte betalas längre av de frivilliga studierna. Ändringen gäller för studier som har inletts (och vars stöd har påbörjats) 1.1.2017 eller senare.

Definition av dagpenning och arbetsvillkor

Lagen träder i kraft beständigt på basis av stadga som har varit tillfälligt i kraft år 2010-2012 och 2014-2015, vars en sänkning i lön för produktiv och ekonomiska skäl påverkar inte förmånens storlek. Efter ändring av lagen beräknas dagpenningens belopp enligt lönen före tiden lönen var sänkt.

Nu har lönesubvention arbetet ackumuleras i förutsättning arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning för hela varaktigheten. Efter ändring av lagen endast 75 % från lönesubvention arbetet ackumuleras i arbetsvillkoret utom personen 58 år eller äldre, som har varit lönesubvention anställd på grundval av sysselsättningsskyldighet.

Arbetskraftspolitiska ändringar

Vid årsskiftet kommer det också ändringar i arbetskraftspolitiska stadgarna som handledas TE-byråer

TE-byråers sedvanor i anslutning till arbetssökandens periodiska intervjuer, arbetsmottagandeskyldighet och professionell skydd förändras. I tillfälligt bruk kommer det rekryteringsprövning, vilket gör det möjligt för arbetsgivare och arbetssökande att ta reda på lämpligheten av arbetet för den anställde i en månad.