Jäsenyys- ja työssäoloehto

Työttömyyskassan jäsenellä on oikeus ansiopäivärahaan, jos hän on ollut ennen työttömyyden alkamista kassan jäsen vähintään 26 viikkoa ja samanmittainen työssäoloehto on täyttynyt jäsenyyden aikana.

Työssäoloehto täyttyy, kun jäsen on ollut palkkatyössä vähintään 26 kalenteriviikkoa työttömyyttä välittömästi edeltäneen 28 kuukauden aikana. Työn ei tarvitse olla yhtäjaksoista, vaan työssäoloehtoa kerryttäviä viikkoja voidaan kerätä lyhyemmissäkin jaksoissa 28 kuukauden tarkastelujakson aikana.

Työssäolo- ja jäsenyysehto on 34 viikkoa, jos henkilöllä ei ole yhtään työssäoloehtoon luettavaa viikkoa vuoden 2014 alun jälkeen.

Viikkotasolla työssäoloehto täyttyy, kun työaika on kalenteriviikon aikana vähintään 18 tuntia ja palkka työehtosopimuksen mukainen. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, on kokoaikatyön palkan oltava vuonna 2017 vähintään 1187 euroa kuukaudessa.

Työssäoloehdon tarkastelujakso

Työssäoloehdon 28 kuukauden tarkastelujaksoa voidaan pidentää hyväksyttävästä syystä enintään seitsemän vuotta. Hyväksyttäviä syitä pidennykseen ovat muun muassa:

 • sairaus
 • aika, jolta henkilö on saanut osa-sairauspäivärahaa tai alennettua sairausajan palkkaa
 • laitoshoito
 • kuntoutus
 • asevelvollisuus
 • siviilipalvelus
 • päätoiminen opiskelu
 • vuorotteluvapaa
 • lapsen syntymä
 • enintään 3-vuotiaan lapsen hoito
 • omaishoito tai perhehoito, ellei hoitotyö ole ollut vähäistä
 • osatyökyvyttömyyseläke ja osa-aikaeläke, jos työtä on ollut alle 18 tuntia viikossa
 • vankeusrangaistus
 • yhdistelmätukiaika, jota ei lueta työssäoloehtoon

Työssäoloehdon kertyminen palkkatuetusta työstä

Työssäoloehtoon luetaan 1.1.2017 ja sen jälkeen alkaneista palkkatukitöistä 75 prosenttia. Jos palkkatukityö on järjestetty ikääntyneitä koskevan velvoitteen perusteella, työssäoloehtoon luetaan kaikki työssäoloehdon täyttävät viikot.

Työssäoloehtoon luetaan viimeistään 31.12.2016 alkaneissa palkkatuetuissa työsuhteissa  kaikki kalenteriviikot, johon työnantaja on saanut korkeinta korotettua palkkatukea (perustuki + lisäosa 61 - 90 %). Jos työnantaja on saanut muuta kuin korkeinta korotettua palkkatukea, voidaan työssäoloehtoon hyväksyä kaikki työssäoloehdon täyttävät viikot. Ennen 30.12.2013 tehdystä työstä työssäoloehtoon luetaan puolet työsuhteen kalenteriviikkojen määrästä.

Työssäoloehdon säilyminen yrittäjyyden ajalta

Palkansaajakassan jäsen säilyttää jo kertyneen työssäoloehdon enintään 18 kuukautta siitä alkaen, kun tämä on siirtynyt päätoimiseksi yrittäjäksi. Jos yrittäjäksi ryhtyvä jää työttömäksi jälkisuoja-aikana, säilyy oikeus saada entisen suuruista ansiopäivärahaa palkansaajakassasta enimmäisajan. Lisää tietoa yrittäjyydestä löytyy kohdasta Yrittäjäasiat työttömyysturvassa.

Ulkomailla tehty työ ja työssäoloehdon kertyminen

Ulkomailla tehdystä työstä ja työssäoloehdon kertymisestä löytyy tietoa kohdasta Työskentely ja työnhaku ulkomailla.