Kulukorvaus

Työttömyysturvalain 10 luvussa ja julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa määriteltyjen työllistymistä edistävien palveluiden ajalta maksetaan matka- ja ylläpitokustannusten korvaamiseksi kulukorvausta. Kulukorvaus on 9 euroa päivältä ja se on verotonta tuloa.

Korotettu kulukorvaus on 18 euroa päivältä ja sitä maksetaan, jos työllistymistä edistävä palvelu tapahtuu työssäkäyntialueen ulkopuolella. Korotettua kulukorvausta maksetaan myös, jos työllistymistä edistävä palvelu tapahtuu työssäkäyntialueella, mutta hakijan kotikunnan ulkopuolella ja majoittumisesta aiheutuu kustannuksia. Tällöin kustannuksista on esitettävä työttömyyskassalle vuokrasopimus tai muu luotettava selvitys. TE-toimisto ilmoittaa työttömyyskassalle, onko kyseessä kotikunnan tai työssäkäyntialueen ulkopuolella järjestettävä koulutus.

Ulkomailla järjestettävän koulutuksen ajalta maksetaan ulkomaan kulukorvausta, joka on puolet valtion virkamiesten kyseisessä maassa tehdyn virkamatkan perusteella maksettavasta päivärahasta. Pohjois-Kalotin koulutussäätiön järjestämässä NORD-koulutuksessa oleville maksettava kulukorvaus on 16,82 euroa päivässä.

Kulukorvausta maksetaan työllistymistä edistävän palvelun osallistumispäiviltä (enintään viideltä päivältä viikossa). Kulukorvausta ei makseta koulutusaikaisilta lomajaksoilta eikä poissaolopäiviltä.