Maksaminen sosiaalilautakunnalle ja ulosottoon

Jos kunnan toimielin tai Kela on maksanut toimeentulotukea työttömälle odotettavissa olevaa ansiopäivärahaa tai muuta kassan maksamaa etuutta vastaan, on työttömyyskassan maksettava etuus ennakkoa vastaavalta osalta kunnan toimielimelle tai Kelalle.

Jos Kela on lapsen elatuksen turvaamiseksi annetun lain mukaan maksanut elatustukea elatusvelvollisen laiminlyötyä elatusavun maksamisen, on työttömyyskassan maksettava elatusvelvollisen jäsenen ansiopäivärahaan sisältyvä lapsikorotus Kelalle.

Ansiopäiväraha on ulosottokelpoinen toimeentuloetuus. Työttömyyskassan on pidätettävä ja maksettava ansiopäivärahasta ulosottoviranomaiselle sen määräämä osuus. Ansiopäivärahan saajalle itselleen jää päivärahasta maksettavaksi oikeusministeriön vuosittain vahvistaman suojaosuuden suuruinen euromäärä. Myös kassan maksama vuorottelukorvaus on ulosottokelpoinen etuus.