Päivärahaa vähentävät etuudet

Alla on eritelty joitakin ansiopäivärahaa vähentäviä etuuksia. Lista ei ole tyhjentävä.

 • Osa-aikaeläke (vähennetään jäsenen päivärahasta kuukausitasolla)
 • Työeläkelain mukainen osa-työkyvyttömyyseläke (vähennetään jäsenen päivärahasta kuukausitasolla)
 • Kotihoidontuki (hoitoraha/hoitolisä). Kotihoidontuki on perhekohtainen etuus. Puolison saama kotihoidontuki otetaan huomioon silloin, kun puolisolla on työtuloja tai tämä ei itse hoida lapsia. Jäsenen saama kotihoidontuki vähennetään aina jäsenen saamasta päivärahasta. Kuntakohtaisia lisiä ei vähennetä.
 • Tapaturmavakuutuslain mukainen päiväraha ja tapaturmaeläke
 • Sotilasvammalain mukainen päiväraha
 • Liikennevakuutuslain mukaiset edut, paitsi erityisten kustannusten korvaukset ja perhe-eläkkeet
 • Luopumiseläke
 • Alle 65-vuotiaalle myönnetty vanhuuseläke, joka ei perustu täysiin työvuosiin. (Koskee ennen vuotta 2005 myönnettyjä eläkkeitä. Vuoden 2005 alun eläkemuutosten jälkeen myönnetään vain vanhuuseläkettä, jonka saaminen on automaattisesti este työttömyysetuuden saamiselle, vaikka vanhuuseläkkeen saaminen perustuisi vajaisiin työvuosiin.)
 • Valtion eläkelain 8 § 1 momentin mukaan myönnetyt eläkkeet, joita maksetaan tehtävistä, joissa on yleistä eläkeikää alempi pakollinen eroamisikä
 • Työnantajan järjestämä työntekijäin eläkelain vähimmäisehtoja parempi lisäeläke
 • Toisesta valtiosta saatu työkyvyttömyysetuus
 • Rikosvahinkolain mukainen ansionmenetyskorvaus
 • Potilasvahinkolain mukainen korvaus työansion menetyksestä (eläke).