Päivärahan määrä ja laskeminen

Ansiopäiväraha lasketaan työttömyyttä edeltävän vähintään 26 kalenteriviikon vakiintuneesta palkkatulosta. Palkanmäärittelyssä käytettävien viikkojen on täytettävä työssäoloehto. Päivärahan perusteena olevasta palkasta vähennetään lomaraha (lomaltapaluuraha) ja lomakorvaus. Lisäksi vähennetään työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksua sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua vastaava vähennys (niin sanottu prosenttivähennys), joka on 4,64 % vuonna 2017.

Päiväpalkka saadaan jakamalla 26 työssäoloviikon palkka tähän ajanjaksoon sisältyvien laskennallisten työpäivien lukumäärällä (5 päivää viikossa), jos palkattomia poissaolopäiviä ei ole. Työpäiviksi ei lueta niitä päiviä, joilta ei ole maksettu palkkaa hyväksyttävän poissaolon, esimerkiksi palkattoman sairausloman vuoksi.

Jos työ on ollut kausiluonteista, jolloin tehty työmäärä ja sitä kautta ansiot ovat olleet tavanomaista huomattavasti korkeammat, lasketaan päiväraha työttömyyttä edeltäneiden 12 kuukauden tulosta. Keskimääräinen kuukausitulo saadaan tällöin jakamalla vuositulo 12:lla.

Palkkatulo tarkistetaan TEL-indeksillä ja palkkakertoimella, jos se on ansaittu ennen työssäoloehdon 28 kuukauden tarkastelujaksoa ja tarkastelujaksoa on pidennetty hyväksyttävän syyn johdosta. Jos tarkastelujaksoa on pidennetty osatyökyvyttömyys- tai osa-aikaeläkkeen vuoksi, palkka tarkistetaan TEL-indeksillä ja palkkakertoimella, kun jäsen tulee päivärahan saajaksi eläkkeen jatkuttua yhdenjaksoisesti vähintään kolme vuotta.

Vakiintunut palkkatulo

Ansiopäivärahan määrää laskettaessa vakiintuneena palkkana otetaan huomioon työttömyysturvalain 6 luvun 4 §:n 2 momentin mukaan palkka ja muu ansiotulona pidettävä vastike, joka on maksettu korvauksena työstä. Säännöstä on täsmennetty Valtioneuvoston asetuksella työttömyysturvalain täytäntöönpanosta (1330/2002).

Asetuksen mukaan huomioon otettavia tuloja ovat muun muassa:

 • peruspalkka, vuosiloma-ajan palkka, sairausajan palkka ja irtisanomisajan palkka
 • ylityökorvaus, iltatyölisä, vuorotyölisä, urakkapohja, arkipyhäkorvaus ja muut vastaavat palkanlisät
 • tulokseen perustuva palkka kuten erilaiset tulospalkkiot ja bonukset
 • verollinen luontoisetuus
 • palkkaturvana maksettu palkka.

Asetuksen mukaan ansiopäivärahan määrää laskettaessa ei oteta huomioon työhön perustumatonta tuloa, pääomatuloa tai muuta tuloa, jota ei voida pitää vakiintuneena. Tällaista tuloa on muun muassa:

 • lomaraha ja lomakorvaus
 • veroton luontoisetuus
 • työnantajan maksama työsuhteen päättymiseen liittyvä taloudellinen etuus, eli niin sanottu kultainen kädenpuristus
 • irtisanomisajan palkkaa vastaava korvaus ja vahingonkorvaus
 • työaikapankissa oleva säästö tai työaikapankista nostettu rahakorvaus
 • odotusajan palkka
 • optio- ja osinkotulo.

Kumpikaan edellä mainituista luetteloista ei ole tyhjentävä. Lisää tietoa palkanmäärittelyn perusteena käytettävästä tulosta löytyy täältä.

Päivärahan määrä

Päiväraha muodostuu perusosasta ja ansio-osasta. Perusosa on vuosittain vahvistettavan peruspäivärahan suuruinen, joka on 1.1.2017 alkaen 32,40 euroa päivässä. Ansio-osa on 45 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Kun palkka on kuukaudessa suurempi kuin 95-kertainen perusosa, ansio-osa on tämän rajan ylittävältä osalta 20 prosenttia (niin sanottu yliteprosentti).

Lisäksi maksetaan lapsikorotus, joka on alle 18-vuotiaasta huollettavasta lapsesta 5,23 euroa, kahdesta lapsesta yhteensä 7,68 euroa ja kolmesta tai useammasta lapsesta yhteensä 9,90 euroa päivässä. Lapsikorotusta maksetaan enintään kolmesta lapsesta. Täysi ansiopäiväraha lapsikorotuksineen voi olla enintään päivärahan perusteena olevasta päiväpalkan suuruinen, kuitenkin vähintään lapsikorotuksella korotetun peruspäivärahan suuruinen.

Jos jäsenellä on oikeus korotettuun ansio-osaan, voidaan päiväraha maksaa korotettuna.

Päivärahalaskurilla voi laskea suuntaa antavan arvion tulevan päivärahan määrästä. Päivärahan tarkka suuruus määritellään työttömyyskassan antamassa päätöksessä.

Päivärahataulukko Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuilla.