Päivärahan määrään vaikuttavat muutokset

Kotihoidontuki

Kotihoidon tuen alkaessa on kassalle toimitettava päätös kotihoidontuesta. Mikäli puoliso/avopuoliso saa kotihoidontukea, merkitään hakemukselle tarkemmat tiedot puolison työssäkäynnistä sekä siitä, kuka lasta hoitaa.

Muutoksista kotihoidon tuessa ilmoitetaan kassaan lähettämällä päätös sähköisen asioinnin kautta tai postitse.

Kotihoidontuen lakkautuksesta on kassalle toimitettava päätös postitse tai sähköisen asioinnin kautta.

Sivutoiminen yritystulo ja maatilatalouden tulo

Sivutoimisen yritystulon ja maatilatalouden tulon tarkistamiseksi kassa tarvitsee viimeksi vahvistetun henkilökohtaisen verotuspäätöksen. Myös verotuspäätöksen erittelyosa tarvitaan, jos kyseessä on osakas osakeyhtiössä tai osuuskunnassa tai yhtiömies avoimessa tai kommandiittiyhtiössä.

Kuolinpesän osakkaan on toimitettava henkilökohtaisen verotuspäätöksen lisäksi myös viimeksi vahvistettu kuolinpesän verotuspäätös.

Osa-aikaeläke tai osatyökyvyttömyyseläke

Osa-aikaeläkkeen tai osatyökyvyttömyyseläkkeen myöntämisestä on ilmoitettava kassaan lähettämällä päätös sähköisen asioinnin kautta tai postitse.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke (1.2.2017 alkaen) ei vaikuta ansiopäivärahan maksamiseen.

Uusi päätös eläkkeen suuruudesta (indeksitarkistuksen vuoksi) on lähetettävä kassalle vuosittain.