Sovitellun päivärahan määrä

1.1.2014 alkaen sovitellun päivärahan suuruus lasketaan siten, että kokonaan työttömän täydestä päivärahasta vähennetään 50 prosenttia sovittelujaksolla (hakemusjaksolla) ansaitusta tulosta siltä osin kun tulot ylittävät suojaosan 300 euroa kuukauden hakujaksolla tai 279 euroa neljän viikon hakujaksolla.

Ennen 1.1.2014 sovitellun päivärahan laskennassa ei otettu huomioon suojaosaa, vaan päivärahasta vähennettiin kaikesta sovittelujaksolla ansaitusta työtulosta 50 prosenttia.

Soviteltu päiväraha = täysi päiväraha - [(palkka - 300) x 0,5 / 21,5] → kuukauden hakujakso, jossa luku 21,5 on laskennallinen työpäivien määrä kuukaudessa

Soviteltu päiväraha = täysi päiväraha - [(palkka - 279) x 0,5 / 20] → neljän viikon hakujakso, jossa luku 20 on työpäivien määrä neljässä viikossa.

Esimerkki:

Jäsenen täysi ansiopäiväraha on 60 euroa päivässä. Hän on vastaanottanut osa-aikatyön, josta saa palkkaa 400,00 euroa kuukaudessa. Koska palkka maksetaan kuukausittain, on jäsenen hakujakso kalenterikuukausi. 50 % suojaosan ylittävästä palkasta vaikuttaa vähentävästi (400 - 300) x 0,5 = 50. Tämä 50 euroa jaetaan luvulla 21,5 (joka on laskennallinen työpäivien määrä kuukaudessa). Näin saadaan päivärahaa vähentävä määrä 2,33 euroa päivässä.

Soviteltu päiväraha kyseisellä sovittelujaksolla on siis 60 - 2,33 = 57,67 euroa päivässä ja sitä maksetaan sovittelujakson jokaiselta arkipäivältä.

Sovitellun päivärahan enimmäismäärä

1.1.2014 alkaen työstä saatu palkka ja soviteltu päiväraha yhteensä voivat olla enintään päivärahan perusteena olevan palkan suuruinen, silloin kun soviteltavat tulot ylittävät hakujaksolla suojaosan. Jos soviteltavat tulot hakujaksolla jäävät alle suojaosan, ei ansaittu työtulo vaikuta päivärahaan.

Ennen 1.1.2014 työtulo ja soviteltu päiväraha yhteensä ovat voineet olla enintään 90 % päivärahan perusteena olevasta palkasta tai jos jäsenelle on maksettu muutosturvan ansio-osaa soviteltu päiväraha ja työtulo ovat voineet olla enintään perusteena olevan palkan suuruinen.

Esimerkki:

Jäsen on ollut neljän kalenteriviikon hakujaksolla työssä 10 päivää. Palkka on ollut 700 euroa. Hänen täysi päivärahansa on 34,32 euroa päivässä ja täyden päivärahan perusteena oleva päiväpalkka on 44,80 euroa. Soviteltu päiväraha olisi normaalilla laskutavalla 34,32 - [(700 - 279) x 0,50 / 20] = 23,79 euroa.

Soviteltu päiväraha ja soviteltava palkka yhteensä saavat kuitenkin olla enintään täyden päivärahan perusteena olevan päiväpalkan suuruinen (44,80 euroa). Tämä ehto ei täyty ko. esimerkissä, koska soviteltu päiväraha 16,82 euroa + soviteltava palkka 35 euroa (700 / 20) ovat yhteensä 51,82 euroa.

Joten soviteltu päiväraha saadaan laskutoimituksella: 44,80 - (700 / 20) = 9,80 euroa.

Poikkeuksen soviteltavan palkan laskentaan muodostavat jaksot, joilta ei ole oikeutta päivärahaan (esimerkiksi omavastuuajan vuoksi). Tällaisia tavanomaista sovittelujaksoa (neljä kalenteriviikkoa tai kuukausi) lyhyempiä jaksoja tarkastellaan niin kutsuttuina erityisinä sovittelujaksoina, joiden aikana ansaittu työtulo muunnetaan laskennallisesti vastaamaan kuukausituloa.

Suuntaa-antavan arvion sovitellun päivärahan määrästä voi laskea päivärahalaskurilla. Päivärahan tarkka määrä soviteltavan tulon kanssa määritellään työttömyyskassan antamassa päätöksessä.