Vuorottelukorvauksen rajoitukset

Vuorottelukorvaukseen ei ole oikeutta siltä ajalta, jona työntekijä

  • saa työnantajaltaan palkkaa tai vuosilomapalkkaa taikka muita korvauksia tai vastikkeita, joita vastaan vuorottelija saa vastaavaa vapaa-aikaa. Palkkana ei pidetä niitä luontaisetuja, joiden saaminen vuorottelusopimuksen mukaan jatkuu vuorotteluvapaan aikana.
  • suorittaa varusmies- tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta taikka siviilipalvelusta
  • suorittaa vapausrangaistusta rangaistuslaitoksessa
  • on yli 2 viikkoa kestävässä kokoaikatyössä muulla kuin omalla työnantajallaan
  • harjoittaa päätoimista yritystoimintaa
  • saa kansaneläkelain tai työeläkelakien mukaista vanhuuseläkettä, takuueläkettä, varhennettua vanhuuseläkettä tai yksilöllistä varhaiseläkettä
  • saa äitiys- isyys- tai vanhempainrahaa
  • saa kuntoutusrahaa tai ansionmenetyskorvausta tapaturmavakuutuksen tai liikennevakuutuksen perusteella

1.9.2014 alkaen vuorotteluvapaan käyttäminen on sidottu kulloinkin voimassa olevan työntekijän eläkelain mukaiseen vanhuuseläkeikään siten, että yläikäraja on vanhuuseläkkeen alaikäraja vähennettynä kolmella vuodella. Yläikäraja koskee vuonna 1957 ja sen jälkeen syntyneitä.